Regulamin

Regulamin serwisu konferencje.up.krakow.pl

Szanowni Państwo,

System płatności online dostępny na stronie internetowej konferencje.up.krakow.pl został przygotowany specjalnie, aby ułatwić Państwu płatność za konferencje organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przed dokonaniem płatności prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami – ich zaakceptowanie jest niezbędne, aby System przyjął Państwa płatność.

Definicje

System – strona internetowa pod adresem konferencje.up.krakow.pl .

 

Klient – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, lub inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej mogąca być, na podstawie odrębnych przepisów prawa, podmiotem praw i obowiązków, korzystająca z Systemu w celu płatności za konferencje.

 

Operator –  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.

 

Administrator – administratorem danych osobowych osób dokonujących płatność jest Operator, tj. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.   NIP  675 02 00 195     REGON  000001376

Płatność

 1. Płatności można dokonać za pośrednictwem:
  • przelewu bankowego na rachunki bankowe:
   • Numer rachunku bankowego PLN 40 1240 6292 1111 0011 2338 2293
   • Numer rachunku bankowego EUR IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422 SWIFT: PKOPPLPW
  • Systemu płatności on-line DotPay, który umożliwia dokonywanie szybkich płatności przelewem oraz kartą płatniczą.
 2. Płatności można dokonywać w dwóch walutach – PLN oraz EUR

Anulowanie

 1. Płatność dokonaną za pośrednictwem Systemu można anulować w ciągu 14 dni od daty płatności, jednakże nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, której ta płatność dotyczy. Anulowania płatności można dokonać przez bezpośredni kontakt z Operatorem.

Dane kontaktowe:

Bogusława Maludy boguslawa.maludy@up.krakow.pl

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora.

 

Dane kontaktowe:

Bogusława Maludy boguslawa.maludy@up.krakow.pl

 

 1. Operator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dane osobowe

Osoba dokonująca płatności na stronie konferencje.up.krakow.pl wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Administratora. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji płatności, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Osobie dokonującej płatności przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Akceptacja Regulaminu płatności online

Klient akceptuje Regulamin płatności zaznaczając opcję „Zgadzam się”, co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających. Jeżeli Klient nie zaakceptuje Regulaminu płatności, spowoduje to brak możliwości dokonania płatności.

Ustalenia końcowe

 1. Regulamin płatności został stworzony zgodnie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia podlegają jurysdykcji sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Operatora, w którym usługi były lub miały być świadczone.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.